Reklamační řád

Showroom_progress1_low_188pxVzorky wickeru a potahu_low_188pxdodavame-na-slovensko-188x50BANNER1

Reklamační řád

Reklamační řád provozovatele webových stránek www.Terassa.cz, společnosti RobZone Int. s.r.o. pro spotřebitele (fyzické osoby) se sídlem Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10, Česká republika (dále jen „prodávající")
Adresa pro zasílání reklamací: Průmyslová 1472/11, Praha 10, 102 00. Reklamace menšího zboží taktéž přijmou podací místa přepravní společnosti Zásilkovna.
internetový obchod: www.terassa.cz
email: info@terassa.cz

Účelem tohoto reklamačního řádu je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím, výjma podnikatele, u nějž je při uzavírání smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.


I. Práva z vadného plnění
1. Na zboží se poskytuje lhůta k uplatnění práv z vadného plnění dva roky. V této době je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího vady zboží, a to v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, příslušnými právními předpisy a za následujících podmínek stanovených v tomto řádu.
2. Prodávající neodpovídá za škody, které na zboží vzniknou vlivem nesprávné instalace či použitím, nebo použití zboží takovým způsobem, který odporuje povaze a účelům použití zboží.
3. Práva z vadného plnění také nelze uplatnit v případech, kdy bylo zboží mechanicky poškozeno po jeho převzetí kupujícím nebo se jedná o opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci nebo vyplývá-li to z povahy věci nebo pokud zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami jeho použití, zejména bylo-li nadměrně přetěžováno. Práva z vadného plnění se také nevztahují na vady zboží, které vzniknou neodborným zásahem do zboží.


II. Oznámení vad a reklamace
1. Kupující po zjištění vady oznámí vzniklou vadu prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Doporučujeme sepsat stručný dokument se specifikací závady, případně přiložit fotografii závady a tyto dokumenty odeslat na email info@terassa.cz . Pokud potřebujete poradit, můžete kontaktovat naši infolinku 774 407 278.
Reklamované zboží zašlete na níže uvedenou adresu:
• V případě nábytku a většího zboží: Terassa Life, Průmyslová 1472/11, Praha 10, 102 00
• V případě menšího zboží: Předá zboží na některém z podacích míst přepravní společnosti Zásilkovna.cz, která bezplatně zajistí doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Aktuální seznam podacích míst Zásilkovny naleznete zde.

2. Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. Doklad o prokázání koupě zboží musí být vždy k reklamaci přiložen. Kupující by měl zboží před odesláním dostatečně vyčistit, jinak bude zboží na náklady kupujícího vyčištěno prodávajícím.

3. Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady a způsob vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost, a tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu oznámena kupujícímu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží.


4. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Pokud poslední den této lhůty připadne na státní svátek, sobotu či neděli, je v takovém případě posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Nebude-li tato lhůta dodržena, má kupující práva jako při podstatném porušení smlouvy dle ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb.


5. Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náhradu škody, a to zejména náklady na opakovanou dopravu zboží a poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.


III. Jakost při převzetí

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc nemá při převzetí kupujícím vady.
Zejména, že zboží v době převzetí kupujícím:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


2. V případě, že zboží nemá v době převzetí a po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží jakost dle ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., má kupující práva upravená v ust § 2169 zákona č. 89/20123 Sb., tedy:

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Účelem tohoto reklamačního řádu je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím, který je podnikatel, u nějž je při uzavírání smlouvy zřejmé z okolností, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti


I. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá za to, že věc nemá vady v době převzetí. Smluvní odpovědnost za vady je sjednána v trvání 1 roku.
V této době je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího vady zboží, a to v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, příslušnými právními předpisy a za následujících podmínek stanovených v tomto řádu.


2. Prodávající neodpovídá za škody, které na zboží vzniknou vlivem nesprávné instalace či použitím, nebo použití zboží takovým způsobem, který odporuje povaze a účelům použití zboží.


3. Práva z vadného plnění také nelze uplatnit v případech, kdy bylo zboží mechanicky poškozeno po jeho převzetí kupujícím nebo se jedná o opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci nebo vyplývá-li to z povahy věci nebo pokud zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami jeho použití, zejména bylo-li nadměrně přetěžováno. Práva z vadného plnění se také nevztahují na vady zboží, které vzniknou neodborným zásahem do zboží.

II. Oznámení vad a reklamace
1. Kupující po zjištění vady bez zbytečného odkladu oznámí vzniklou vadu prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Doporučujeme sepsat stručný dokument se specifikací závady, případně přiložit fotografii závady a tyto dokumenty odeslat na email info@terassa.cz . Pokud potřebujete poradit, můžete kontaktovat naši infolinku 774 407 278.

Reklamované zboží zašlete na níže uvedenou adresu:
• V případě nábytku a většího zboží – Terassa Life, Průmyslová 1472/11, Praha 10, 102 00
• Nebo v případě menšího zboží předá zboží na některém z podacích míst přepravní společnosti Zásilkovna.cz, která bezplatně zajistí doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Aktuální seznam podacích míst Zásilkovny naleznete zde.


2. Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. Doklad o prokázání koupě zboží musí být vždy k reklamaci přiložen. Kupující by měl zboží před odesláním dostatečně vyčistit, jinak bude zboží na náklady kupujícího vyčištěno prodávajícím.

3. Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady a způsob vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost, a tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu oznámena kupujícímu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží.

 
4. Lhůta pro vyřízení reklamace je 60 dnů. Pokud poslední den této lhůty připadne na státní svátek, sobotu či neděli, je v takovém případě posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Nebude-li tato lhůta dodržena, má kupující právo jako při podstatném porušení smlouvy dle ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb.


5. Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náhradu škody, a to zejména náklady na opakovanou dopravu zboží a poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.


III. Jakost při převzetí

V případě výskytu vady do jednoho roku ode dne převzetí zboží má kupující práva dle ust. § 2169 zákona č. 89/2012, tedy:

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Další informace